Skip to main content

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquest acord regula les condicions generals de compra dels diversos serveis oferts a la present pàgina web per NADIA JORBA FERNANDEZ (d’ara endavant GLYCON) amb NIF nº 47896440K i domicili a Passeig Can Sagrera 16 C3 de (08960) Sant Just Desvern (ESPANYA) .

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i contracta algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privadesa, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

IMPORTANT: Si premeu o heu premut la casella durant el procés de compra perquè el servei es pugui iniciar dins del termini del dret de desistiment, heu consentit expressament que el servei objecte del present contracte iniciï la vostra prestació dins del període legal de desistiment (14 dies) per la qual cosa, dacord amb larticle 103.a i 108.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el seu dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, cal abonar la part proporcional.”

 

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel servei contractat, el CLIENT accepta pagar expressament a GLYCON les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establerts a la web https://glyconlab.com/ per als serveis escollits.

Els serveis que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS als preus que es detallen per a cada producte.

Abans de procedir al pagament de la comanda, a la pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió, si escau, que es reflectiran a l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i a la factura.

 

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques de més de 14 anys i societats.
A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només cal seguir els passos següents:

a. Triar el servei que vulgueu adquirir.
b. En seleccionar un producte podrà ser afegit al Cistell de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
c. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accediu al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les vostres dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra n’hi haurà prou que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar a la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, que n’és responsable exclusiu la custòdia. A través del vostre compte podreu gestionar la informació de què disposem i modificar o actualitzar les vostres dades.
d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un per un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
e. Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada.
f. Un cop tramitat el procés, cal marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
g. A la pàgina web se us facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
h. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haureu de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
i. Un cop premut el botó “Comprar” es procedirà a la gestió de la comanda.
Les descripcions i il·lustracions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es fan merament a títol informatiu.

 

3. DISPONIBILITAT I ENTREGA

Els serveis oferts per GLYCON es troben disponibles per a la seva contractació a qualsevol part del món, encara que la seva prestació sempre serà a les instal·lacions de GLYCON o on GLYCON indiqui.
Les comandes es processaran un cop rebut el pagament.
Per tal que en tot moment estigui informat de la gestió de la vostra compra, rebreu per correu electrònic un avís de la confirmació de la vostra comanda i del pagament.
Un cop gestionada la comanda, GLYCON es posarà en contacte amb el CLIENT per coordinar l’inici de la prestació del servei contractat.

 

4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepta les següents formes de pagament:
– Paypal: Connectant directament amb Paypal.
– Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra al compte corrent que se li indica.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

GLYCON no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa GLYCON no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment que hagi rebut el pagament del mateix. GLYCON es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 

5. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebreu la Factura de la vostra compra en format PDF al correu electrònic si així ho heu indicat de forma expressa a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

En cas de voler obtenir una factura a nom de la vostra empresa cal que us poseu en contacte amb atenció al client (nadiajorba@glyconlab.com) per poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar al nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant GLYCON exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

6. GARANTIA

A GLYCON ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, atesa la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, ens ho haurà de comunicar al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, la solucionarem al més aviat possible.

 

7. DEVOLUCIONS

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte no és possible efectuar devolucions.

 

8. DRET DE DESISTIMENT

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la subscripció del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a NADIA JORBA FERNANDEZ Passeig Can Sagrera 16 C3, 08960 Sant Just Desvern, correu electrònic: nadiajorba@glyconlab.com, la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

___________________________

Model de formulari de desistiment


A l’atenció de
NADIA JORBA FERNANDEZ
Passeig Can Sagrera 16 C3
08960 Sant Just Desvern
nadiajorba@glyconlab.com

Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent servei:
Rebut/Comanda el:
Nom del consumidor:
Signatura del consumidor
Data

___________________________

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.
Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Si el servei objecte del present contracte hagués iniciat durant el termini de desistiment, dacord amb larticle 108.3 de la llei 1/2007, podrem retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en el cas que el servei shagi prestat totalment , d’acord amb l’article 103.a de la llei esmentada, el dret de desistiment no és aplicable.

 

9. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVICIS

Aquest contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei contractat.
GLYCON es reserva el dret de modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

GLYCON es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la vostra disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

GLYCON no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries als dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GLYCON qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es faran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de GLYCON qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT ho haurà de posar en coneixement de GLYCON a l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, us informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, teniu l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça nadiajorba@glyconlab.com indicant a l’assumpte la paraula BAIXA.

 

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRATE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals dús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error al consentiment del present contracte, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les vostres dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

13. NORMATIVA APLICABLE

Aquest contracte té caràcter mercantil, i es regeix i s’interpreta d’acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que siguin competents en cada cas , sempre que l’usuari sigui consumidor (el seu domicili).
En els casos en què es prevegi que les parts es puguin sotmetre a un fur, aquestes se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat d’Esplugues (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

 

14. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 22/9/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.